Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Επιβλέπουμε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του έργου από την προετοιμασία της αίτησης μέχρι την σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον χώρο των φωτοβολταϊκών.

Μελέτη έργου

Εκπόνηση μελέτης από έμπειρους μηχανικούς

Εγκατάσταση εξοπλισμού

Τοποθέτηση εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Συντήρηση έργου

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και διαπίστευσης καλής λειτουργίας εξοπλισμού

Παρακολούθηση απόδοσης και ασφάλειας

Συνεχής παρακολούθηση της απόδοση χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα συστήματα τηλεμετρίας.

Δωρεάν προ-έλεγχος

Αυτοψία του χώρου και εκπόνηση αρχικής μελέτης τυπικής διαστασιολόγησης. Αξιολόγηση απόδοσης και βιωσιμότητα της επένδυσης.

Κατάθεση περιβαλλοντικών αιτήσεων

Σύνταξη αιτήσεων αδειοδότησης απαραίτητες για την κατάθεση του φακέλου. Γίνεται η απαραίτητη συλλογή και έλεγχος των δικαιολογητικών για την Αρχαιολογία, το Δασαρχείο τη Πολεοδομία άλλα και τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Σύνταξη μελέτης

Αναλυτικός υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης και χωροθέτησης των πάνελ. Λεπτομερής επιλογή αντιστροφέων και καλωδιώσεων για ελαχιστοποίηση των απωλειών. Σύνταξη της σχετικής μελέτης συμβατής με τα πρότυπα της ΔΕΔΔΗΕ.

Εγκατάσταση Πάρκου

Εκτέλεση όλων των εργασιών εγκατάστασης απο εξειδικευμένα συνεργεία. Εγκατάσταση βάσεων, τοποθέτηση πάνελ, σύνδεση αντιστροφέων αλλά και του υποσταθμού

Εργασίες συντήρησης

Εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης από τον καθαρισμό των πάνελ μέχρι τον υποσταθμό μέσης τάσης.

Επιτήρηση απόδοσης

Παρακολούθηση απόδοσης της εγκατάστασης μέσω συστημάτων τηλεμετρίας σε κέντρο ελέγχου για έγκαιρη προειδοποίηση δυσλειτουργίας. Ταυτόχρονη παρακολούθηση της εγκατάστασης για τυχόν δολιοφθορές, κλοπές κτλ.

Ποιότητα υπηρεσιών

Για εμάς κάθε έργο είναι διαφορετικό. Προσπαθούμε καθημερινά να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όχι μόνο αξιόπιστα αλλά και με ταχύτητα χωρίς να αποκρύπτουμε δυνατότητες επιτάχυνσης των διαδικασιών. Παρέχουμε πλήρη διαφάνεια για κάθε βήμα από τη παραγγελία του εξοπλισμού μέχρι την τελική σύνδεση του έργου. Εφαρμόζοντας ένα πλήρως τυποποιημένο σύστημα ποιότητας διασφαλίζουμε την εξάλειψη λαθών κατά την αδειοδότηση μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο καθυστέρησης.