Οικονομικά στοιχεία NetMetering

Η οικονομική απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος συνήθως υπολογίζεται με βάση το χρόνο απόσβεσης του.  Ένα φθηνό φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να έχει ταχύτερο χρόνο απόσβεσης όμως πολλές φορές αυτός ο υπολογισμός είναι λανθασμένος κυρίως λόγω των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από ένα τέτοιο σύστημα οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόσβεσης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως μία φθηνή εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος έχει και χαμηλότερο συντελεστή απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται για την χρήση του μετά από το χρόνο απόσβεσης.  

Κατά τον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ότι η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα διαρκέσει τουλάχιστον 25 χρόνια. Οι επίσημοι μεταπωλητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού παρέχουν  μακροχρόνια εγγύηση για τους συλλέκτες και η απρόσκοπτη παρουσία τους τα τελευταία χρόνια εγγυάται την υποστήριξη του εξοπλισμού που προμηθεύουν καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του έργου.

Παρακάτω παρατίθενται μερικά τυπικά στοιχεία ως προς την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αλλά και την διαστασιολόγηση του:

Επιφάνεια ανά KW (τ.μ) 4,2
Παραγωγή ανά KW το έτος (KWh) 1480
Κόστος Εγκατάστασης ανά KW (Є) 1100 - 1600
Χρόνος Απόσβεσης (Έτη) 6 - 9
Κόστος αδειοδότησης (Є) 500
Χρόνος Εγκατάστασης (εβδομάδες) 1

Για παράδειγμα μια εγκατάσταση ισχύος 10 KWp  θα χρειαστεί περίπου 42 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας. Σε ετήσια βάση θα παράγει 14.800 κιλοβατώρες και θα κοστίσει αναλόγως τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί περίπου 15,000 ευρώ.

Παράδειγμα Οικονομικών στοιχείων συμψηφισμού

Ορίζοντας τον συντελεστή ταυτοχρονισμού ενέργειας στο 31% τα οικονομικά στοιχεία μια τυπικής κατανάλωσης ενέργειας συμφωνυμένης ισχύος 8 KVA με συμψηφισμό συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Χωρίς ΦΒ Με ΦΒ
Αριθμός Ημέρων λογαριασμού 365
365
Απορροφώμενη απο δύκτιο (KWh) - Α 5000 3.376
Παραγώμενη απο ΦΒ (KWh) - Π 0 4900
Εγχεώμενη στο Δύκτιο (KWh) - Ε 0 3276
Ιδιοκατανάλωση Ενέργειας (KWh) 0 1624
Συνολική Κατανάλωση (KWh) 5000 5000
Πάγιο
4,88 5,14
Χρέωση Προμήθειας 367,88 7,74
Ρήτρα αναπροσαμρογής 411,25 8,23
Χρέωση συστήματος μεταφοράς 29,04 19,95
Χρέωση Δυκτύου Διανομής 110,66 76,07
Υπηρεσίες Κοινής Οφέλειας 43,12 43,12
ΕΦΚ 11,00 7,43
ΕΤΜΕΑΡ 85,00
57,39
Λοιπές επιβαρύνσεις 0,35 0,24
Ειδικό τέλος 4,89 0,84
Σύνολο 1.067,87 226,14
ΦΠΑ 63,78 13,52
Σύνολο 1131,65 239,66
Τιμή κιλοβατόρας (λεπτά) 22,63 4,79

Απο τον παραπάνω πίνακα προκύπτει όφελος 892Є ετησίως.